regiss

 

ความเป็นมาของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน

     ict


ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ได้แก่

    ..............

- ปรับปรุง ตกแต่งพื้นที่ ชั้น 3 ของอาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สหกรณ์ (อาคารหมอกใหม่) เพื่อใช้เป็นที่ตั้งศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน 

 - จัดให้มีระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ โทรศัพท์ ระบบแสง เสียง โต๊ะ เก้าอี้ รวมทั้งอุปกรณ์และครุภัณฑ์อื่น ๆ อันจำเป็นในการดำเนินกิจการของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

 - จัดสรรและงบประมาณ และทรัพยากร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ ศูนย์พัฒนทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ในแต่ละปี

   

  - รับผิดชอบในการบริหารจัดการและบริการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง รวมทั้งเป้นไปตามนโยบายคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน มอบหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
   

 

- รับผิดชอบในการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ โครงข่าย Network เครื่องสำรองไฟ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน 

 - จัดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรของศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน 

   

 

                ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2553 โดยความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน :SIPA) ซึ่งได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความสำคัญในการเรียนรู้ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว จึงได้จัดตั้ง ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ขึ้น เพื่อเปิดให้มีการจัดอบรมทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน โดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างและครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส ให้เข้าถึงการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ที่หลากหลายจากวิทยากรผู้เชียวชาญ รวมทั้งทั้งคำนึงถึงช่วงเวลาในการจัดอบรมที่จะจัดให้แตกต่างจากช่วงเวลาการปฏิบัติงาน หรือการเรียนการสอนของโรงเรียนตามปกติ ประการสำคัญคือ ด้านค่าใช้จ่าย เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการอบรมนี้ได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตร

               ด้านการให้บริการของศูนย์ฯ ศูนย์เปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-19.00 น. โดยมีกิจกรรมด้านการบริการวิชาการ ได้แก่ การจัดอบรมสำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชน การบริการห้องฝึกอบรมสำหรับหน่วยงาน การบริการอินเตอร์เน็ต และการบริการสื่อสารสนเทศ สำหรับชุมชนเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงและผู้สนใจในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

               

                บันทึกข้อตกลง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน

                บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือโครงการศูนย์พัฒนาทักษและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอนระหว่างเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน 

                ใบอนุญาตต่ออายุศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน - ประกาศจัดตั้ง 63-65