regiss

 

ความเป็นมาของอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

 

 

อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ได้แก่

...............

  - มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

 - สนับสนุน ปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้าง และตกแต่งพื้นที่อาคารหมอกใหม่ เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม อุทยานการเรียนรูู้แม่ฮ่องสอน ตามความเหมาะสม

 - สนับสนุนวัสดุ และครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในกิจกรรมอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ตามความเหมาะสม

 - สนับสนุนค่าสาธารณูปโภค ซึ่งได้แก่ ค่าไฟฟ้า ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ และอื่น ๆ อันจำเป็นในการดำเนินกิจการของ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

 - สนุบสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการดำเนินงานและการจัดกิจกรรมของ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

 - ดำเนินงานอื่นใดที่เห็นเหมาะสมภายใต้ขอบเขตความร่วมมือและความเห็นชอบร่วมกัน

   

 

    

  - สนับสนุน ปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้าง และตกแต่งพื้นที่ ชั้น 1 ของอาคารหมอกใหม่ เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ในระยะเริ่มต้น

 - บริหารจัดการ อุทยการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ภายใต้วัตถุประสงค์ความร่วมมือ เป้าหมาย นโยบายและแผนงานที่เห็นชอบร่วมกัน

 - ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมของ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ในรูปแบบต่าง ๆ 

 - ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานบริหารจัดการ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน  แก่หน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ รวมทั้งคณะกรรมการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

 - ดำเนินงานอื่นใดที่เห็นเหมาะสมภายใต้ขอบเขตความร่วมมือและความเห็นชอบร่วมกัน

   

 

 

  - สนับสนุนและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ด้วยแนวคิดห้องสมุดมีชีวิต เพื่อเป็นแนวทางให้วิทยาลัยชุมชน และเทศบาล ดำเนินงาน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ได้อย่างยั่งยืน

 - สนับสนุนการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ภายใต้วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ

 - สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ เช่น หนังสือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) สื่อมัลติมีเดีย เกมส์เพื่อการศึกษา เป็นต้น ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของ สบร.แก่พันธมิตรเครือข่ายในโครงการร่วม

 - สนับสนุนการจัดฝึกอบรมด้านบุคลากร อันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการ อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

 - ดำเนินงานอื่นใดที่เห็นเหมาะสมภายใต้ขอบเขตความร่วมมือและความเห็นชอบร่วมกัน

     

 

                อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เกิดจากความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK PARK) ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน ให้เป็นอุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นปัจจัยในการส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมสร้างทักษะด้านต่าง ๆ สำหรับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย

                 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "สร้างสรรค์และส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ชุมชน" ระหว่าง สำนักงานพัฒนาและบริหารองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) , เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน