regiss

 


วิสัยทัศน์

พัฒนาทักษะด้าน ICT อย่างครบวงจร

เพื่อสงเสริมการเรียนรู้ การปฏิบัติงาน การประกอบอาชีพ

ยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างชุมชน สู่สังคม

แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

พันธกิจ

           1.ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้แก่ชุมชนและสังคม


           2.จัดฝึกอบรม ยกระดับ และรับรองมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามความต้องการของชุมชน โดยเน้นการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาศักยภาพการทำงาน ที่สอดคล้องกับการ พัฒนาจังหวัด และประเทศ


           3.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการพัฒนาชุมชนและสังคม


 

 

ยุทธศาสตร์

         1.พัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามความต้องการของชุมชน ที่สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัดและการพัฒนาประเทศ


         2.สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ใช้ ICT อย่างสร้างสรรค์ และเกิดประโยชน์ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนางาน พัฒนาอาชีพ


         3.ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและโครงการพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการพัฒนาชุมชนและสังคม


        4.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการเรียนรู้ และความพร้อมของศูนย์ เพื่อรองรับต่อการสร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นของผู้ใช้บริการ


         5.พัฒนาระบบการบริหารจัดการและศักยภาพบุคลากรศูนย์ เพื่อส่งเสริมการให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ