regiss

 

สมาคมคนตาบอดจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมเสริมทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับคนตาบอด ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม 62 – 5 เมษายน 62 ณ ห้องอบรม Smart Room ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

27

28

29

30

31

32

33

34