regiss

 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (สร้างรายได้จาก Social Media) วิทยากร อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 รวม 93 คน จากโรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนห้องสอนศึกษา

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

68