regiss

 

สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามละประเมินผลแห่งชาติ (EMSNSCR) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลแผนงาน/โครงการ เวลา 08.30 - 16.30 น. วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

200

201

202

203

204

205

206

207

208