regiss

 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ กิจกรรมที่ 2ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศระดับจังหวัด (ครู ข) จำนวน 15 คน เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่

49

50

51

52

53

54

55

56

57