regiss

 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมการขายสินค้าออนไลน์ ด้วยการประยุกต์ใช้ Social Media สำหรับกลุ่มเกษตรกร กลุ่มสร้างเงิน สร้างรายได้ จำนวน 30 คน โดยมีนางสาวศันสนีย์ ทาสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย แนวโน้มการขายสินค้าในยุคปัจจุบัน การถ่ายภาพ คลิปวิดีโอ และตกแต่งภาพด้วย Smart Phone การใช้ Social Media เพื่อการขายสินค้าออนไลน์ การบริหารจัดการระบบการสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงิน การจัดส่งสินค้า ระหว่างวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 - 17.00 น. วิทยากรอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา และทีมบุคลากรศูนย์ พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน