regiss

 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน อาคารหมอกใหม่ ระหว่างวันที่ 23 – 24 กันยายน 2563 ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน