regiss

 

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2563 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. วิทยากรโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ฯ