regiss

 

โครงการพัฒนาบุคลากร

เรื่อง การตัดต่อวิดีโอเพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนออนไลน์

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การตัดต่อวิดีโอเพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนออนไลน์ ให้กับบุคลากรครู กศน. จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 25 คน ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ในระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. วิทยากรโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

กิจกรรมดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115