regiss

 

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้จังหวัดแม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมการใช้โปรแกรม Photoshop โรงเรียนบ้านสบป่อง ชั้น ป.4-ป.6 จำนวน 30 คน วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

144

146

154

155

156

157

158

159