regiss

 

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ได้แก่ 1.อบรมการทำแผ่นพับ ด้วยโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนชุมชนหมอกจำแป่ ชั้น ป.4 - ป.6 จำนวน 37 คน วันที่ 6 ตุลาคม 2563

]