regiss

 

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ได้แก่ 1.อบรมการเขียนโปรแกรมขั้นต้นด้วย Scratch โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.2/2 จำนวน 26 คน วันที่ 5 มกราคม 2564 2.อบรมการเขียนโปรแกรมขั้นต้นด้วย Scratch โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.2/1 จำนวน 27 คน วันที่ 6 มกราคม 2564 3.อบรมการเขียนโปรแกรมขั้นต้นด้วย Scratch โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.2/3 จำนวน 30 คน วันที่ 12 มกราคม 2564 4.อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excelโรงเรียนสบสอย ชั้น ป.4 -ป.6 จำนวน 11 คน วันที่ 13 มกราคม 2564

5.อบรมการเขียนโปรแกรมขั้นต้นด้วย Scratch โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.2/4 จำนวน 26 คน วันที่ 19 มกราคม 2564 6.อบรมการใช้โปรแกรมขั้นต้นด้วย Scratch โรงเรียนสบสอย ชั้น ป.4 -ป.6 จำนวน 11 คน วันที่ 20 มกราคม 2564