regiss

 

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน บริการวิชาการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ภาคเรียนที่ 2/2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ได้แก่

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.4/1 จำนวน 36 คน วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

อบรมการตัดต่อวิดีโออย่างง่าย โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู ชั้น ป.5- ป.6 จำนวน 33 คน วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

อบรมการจัดทำ E-book โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู ชั้น ป.5 - ป.6 จำนวน 32 คน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word โรงเรียนเทศบาล 3 แผนกประถมศึกษา ชั้น ป.4/2 จำนวน 34 คน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564

อบรมการสร้างสื่อนำเสนอด้วย Infographic โรงเรียนบ้านทุ่งกองมู ชั้น ป.4 - 6 จำนวน 32 คน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint โรงเรียนเทศบาล 3 ชั้น ป.5/1 จำนวน 35 คน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

อบรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสีขาว โรงเรียนบ้านในสอย ชั้น ป.2 - 3 จำนวน 43 คน วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

อบรมการสร้างสื่อนำเสนอด้วย Infographic โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชั้น ม.5/1 จำนวน 29 คน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint โรงเรียนเทศบาล 3 ชั้น ป.5/2 จำนวน 30 คน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564

อบรมการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel โรงเรียนบ้านในสอย ชั้น ป.4-5 จำนวน 43 คน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564