regiss

 

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยผาในหลักสูตรการตัดต่อคลิปวิดีโอบนมือถือด้วย Application Kinemaster ภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนระดับ ชั้น ม.1 – ม.3 จำนวน 25 คน ณ ลานหมอกใหม่ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 – 16.00 น. วิทยากรโดยอาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

กิจกรรมดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 อย่างเคร่งครัด