regiss

 

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการออกแบบและสร้าง Application บนมือถือ ระหว่างวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2562 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

 

20

21

22

24

23

25

26

27

28

29

30

31