regiss

 

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมสำนักงานเบื้องต้น วันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00 - 21.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

95

97

98

99

100

101

102

103

104

105