regiss

 

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่อุมพาย ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 จำนวน 11 คน เข้าศึกษาดูงานพื้นที่บริการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เรียนรู้ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต พร้อมชมพื้นที่ให้บริการ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 11.30 น. โดยมี อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน แนะนำและพาเยี่ยมชม

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263