regiss

 

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นำนักศึกษาโครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเยี่ยมชมศูนย์ ฯ นายสุรินทร์ มหาวรรณ์ รองผู้อำนวยวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นำนักศึกษาโครงการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สาขาเทคโนโลยีการเกษตรวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมพื้นที่และการให้บริการศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563

#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark
#แม่ฮ่องสอน
#แหล่งเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#แหล่งเรียนรู้
#อบรมคอมพิวเตอร์