regiss

 

สถาบันวิทยาลัยชุมชน นำโดย ผู้อำนวยการนิยม ชูชื่น และบุคลากรสถาบันฯ เยี่ยมชมผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน โดยมี ผู้อำนวยการคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นายจิระ พาณิชยนนท์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนนำเยี่ยมชม นำเสนอผลการดำเนินงานโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563

#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark
#แม่ฮ่องสอน
#แหล่งเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#แหล่งเรียนรู้
#อบรมคอมพิวเตอร์