regiss

 

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 นำโดย นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษาในมิติต่าง ๆ นำเยี่ยมชมและนำเสนอผลการดำเนินงานโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563

#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark
#แม่ฮ่องสอน
#แหล่งเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#แหล่งเรียนรู้
#อบรมคอมพิวเตอร์