regiss

 

คณะผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชนเยี่ยมชมศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

สถาบันวิทยาลัยชุมชน โดย ดร.ถนอม อินทรกำเนิด ประธานที่ปรึกษาสำนักงาน สถาบันวิทยาลัยชุมชน, อาจารย์ประเสริฐ จริยานุกูล ที่ปรึกษาสำนักงาน สถาบันวิทยาลัยชุมชน, นายนำชัย กฤษณาสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน พร้อมคณะผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน และผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT แม่ฮ่องสอน อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน

โดยมี อาจารย์สุเทพ นุชทรวง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน, นายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และนายจิระ พาณิชยนนท์ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนให้การรับรอง การเยี่ยมชม

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการจัดกิจกรรม บริการวิชาการ ฝึกอบรม ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต การส่งเสริมและเข้าถึงการเรียนรู้ ตลอดจนการปรับกิจกรรม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 นำเสนอผลการดำเนินงานโดย อาจารย์เอมอร ลิ้มวัฒนา หัวหน้าศูนย์ ICT อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน ณ ลานหมอกใหม่ เมื่อวันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

#mhsict
#อุทยานการเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#MaehongsonPark
#แม่ฮ่องสอน
#แหล่งเรียนรู้แม่ฮ่องสอน
#แหล่งเรียนรู้
#อบรมคอมพิวเตอร์

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60